Time to get onboard!

Time to get onboard!

Vill du vara med från början? Det är viktigt för dig att vara den som bär ledartröjan. Att driva projekt ur ett entreprenörskap är viktigare för dig än att investera i ett projekt som redan lyckats.

Du drivs av att pröva outforskade vägar. Att följa är inte ditt motto, du drivs av att leda!

Steps for Christianity är ett kontroversiellt projekt. I en tid där antiintellektualism är styrande, där motståndet mot den etablerade världen och dess historia är ständigt närvarande, där tar Steps for Christianity ett järngrepp om de värden som byggt den vardag vi har idag.

Utan de kristna rötterna i det Heliga Landet skapas ett vakuum. Människor som inte längre samlas runt en trosuppfattning kommer att konkurreras ut av andra som lyckas samlas i en annan.

Steps for Christianity är ett insamlingsprojekt som ytterst söker stärka den kristna närvaron i det heliga Landet och Mellanöstern. Att kunna ge de kristna i dessa regioner hopp är nyckeln till en hållbar relativ fred där.

De tre Abrahamitiska religionerna existerar och för den som värnar fred i östra medelhavsområdet är det kritiskt viktigt att erkänna detta. Det är balansen mellan dessa religioner som kommer att vara avgörande för en hållbar framtid. Ingen av dem kommer att försvinna, de är där. Problemet vi belyser och verkar för att lösa är stunden då det inte längre finns några kristna kvar. En religion i Jerusalem utan människor är bara ett tomt skal. Kristna måste fortsätta vara de levande stenarna i Jerusalem.

I den stunden kommer brännpunkten, ”the focal point”, mellan religionerna att flyttas rent geografiskt. Den kommer att lämna Jerusalem och förflyttas någonstans in i Europa.

Du är varmt välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.

Har du värderingar som stämmer överens med de i projektet och du känner att du kan bidra är det nu det är dags att fatta ett beslut. I alla fall om du vill vara med från början.

Projektet har att fatta beslut om ”Go-NoGo” under vintern. På hemsidan kan du följa de framsteg som gjorts och de som kommer. Vill du, kan du vara en del av den berättelsen!

”History will judge you for what you did. Those who did nothing will not be considered by history”

Med vänlig hälsning,

Jörgen K. Nilsson

————————————————————————————————————

Want to join us from the beginning? It is important for you to be the one wearing the leader jacket. Running projects out of entrepreneurship is more important to you than investing in a project that has already succeeded.

You are driven by trying unexplored roads. To follow is not your motto, you are driven by leadership!

Steps for Christianity is a controversial project. In a time when anti-intellectualism is governing, where resistance to the established world and its history is ever-present, Steps for Christianity takes a stead fast grasp of the values ​​that built the everyday lives we have today.

Without the Christian roots of the Holy Land, a vacuum is created. People who no longer gather around one belief will be out-competed by others who succeed in gathering in another.

Steps for Christianity is a fundraising project that ultimately seeks to strengthen the Christian presence in the Holy Land and the Middle East. Being able to give Christians in these regions hope is the key to a lasting relative peace there.

The three Abrahamic religions exist and for those who safeguard peace in the eastern Mediterranean, it is critically important to recognize this. It is the balance of these religions that will be decisive for a sustainable future. None of them will disappear, they are there. The problem we illuminate and works to solve is the moment when there are no more Christians left. A religion in Jerusalem without people is just an empty shell. Christians must remain the living stones of Jerusalem.

At that moment, the focal point between the religions will be shifted purely geographically. It will leave Jerusalem and move somewhere into Europe.

You are most welcome to contact us with your questions and concerns.

If you have values ​​that are in line with those in the project and you feel you can contribute, now is the time to make a decision. At least if you want to be with us from the beginning.

The project has to decide on “Go-NoGo” during the winter. On the website you can follow the progress made and the future. If you want, you can be part of that story!

“History will judge you for what you did. Those who did nothing will not be considered by history ”

With kind regards,

Jörgen K. Nilsson